ورود/ثبت نام

تحصیلی

خانواده اولین پایه‌گذار شخصیت و ارزش‌های فکری است . حفظ ارتباط مثبت بین والدین و فرزندان باعث انگیزه آنان نسبت به موفقیت در تحصیل می‌شود. پیشرفت تحصیلی با سبک فرزندپروری مقتدرانه رابطه مثبت معنی دارد با سبک‌های فرزندپروری سهل‌گیر و مستبدانه رابطه منفی و معنی‌داری دارد. بنابراین از آنجایی که شیوه تربیتی والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اهمیت بسزایی دارد. آموزش والدین درباره شیوه‌های تربیتی می‌تواند باعث موفقیت تحصیلی آنان در تحصیل شود.

سید احمد شریعتمداری

محبت مانند آبی است که به گیاه می رسد، اگر نباشد، گیاه می خشکد و اگر بیش از حد شود، ریشه گیاه می گندد و خراب می شود

هر دقیقه مشاوره: 1,000 تومان 0 تماس / تعداد پاسخ: 0 تماس با من

حمید صادقی

کودكان تحت تاثیر پدرانی هستند كه از نظر عاطفی حضور دارند و در ناراحتی‌ها و نگرانی‌ها می‌توانند فرزندانشان را آرام کنند.

هر دقیقه مشاوره: 1,200 تومان 0 تماس / تعداد پاسخ: 0 تماس با من

محمد صادق آقاجانی کوپایی

پدر عزیز، فرزندان می توانندطرز صحبت کردن، راستگویی،وفاداری، روابط اجتماعی، شیوه غذا خوردن و همه سجایای اخلاقی رااز شما بیاموزند.

هر دقیقه مشاوره: 1,000 تومان 0 تماس / تعداد پاسخ: 0 تماس با من

سیده زینب رضوانی

اگر بی برنامه هستیم،امیدبچه منظم نداشته باشیم و اگر اختلاف زناشویی وجر وبحث خانوادگی داریم،منتظر آشفتگیهای تربیتی درفرزندمان باشیم

هر دقیقه مشاوره: 1,000 تومان 0 تماس / تعداد پاسخ: 0 تماس با من

شیما سادات برقعی

بچه ها دوست دارند یک قصه را بارها بشنوندتا تمام جزییات آن را بشناسند و احساس کنند که با آن آشنا هستند.

هر دقیقه مشاوره: 1,500 تومان 0 تماس / تعداد پاسخ: 0 تماس با من