تحصیلی

تماس با ما
تحصیلی

خانواده اولین پایه‌گذار شخصیت و ارزش‌های فکری است . حفظ ارتباط مثبت بین والدین و فرزندان باعث انگیزه آنان نسبت به موفقیت در تحصیل می‌شود. پیشرفت تحصیلی با سبک فرزندپروری مقتدرانه رابطه مثبت معنی دارد با سبک‌های فرزندپروری سهل‌گیر و مستبدانه رابطه منفی و معنی‌داری دارد. بنابراین از آنجایی که شیوه تربیتی والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اهمیت بسزایی دارد. آموزش والدین درباره شیوه‌های تربیتی می‌تواند باعث موفقیت تحصیلی آنان در تحصیل شود.

Image
علیرضا کامشاد
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 1000 تومان

تشویق از مهمترین اركان روان شناسی تربیتی و عاملی مؤثر در تحریك انگیزش های کودک و نوجوان می باشد.
Image
محمد صادقی حسن آبادی
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 2000 تومان

هیچ کودکی معیوب و بداخلاق به دنیا نمی آید. اگر والدین آگاهانه با او تعامل کنند روان و خلق او پاک میماند و صفحه جانش با اخلاق نیکو شکل میگیرد.
Image
محمد صادق آقاجانی کوپایی
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 1000 تومان

پدر عزیز، فرزندان می توانندطرز صحبت کردن، راستگویی،وفاداری، روابط اجتماعی، شیوه غذا خوردن و همه سجایای اخلاقی رااز شما بیاموزند.
Image
سیده زینب رضوانی
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 1000 تومان

اگر بی برنامه هستیم،امیدبچه منظم نداشته باشیم و اگر اختلاف زناشویی وجر وبحث خانوادگی داریم،منتظر آشفتگیهای تربیتی درفرزندمان باشیم
Image
شیما سادات برقعی
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 1500 تومان

بچه ها دوست دارند یک قصه را بارها بشنوندتا تمام جزییات آن را بشناسند و احساس کنند که با آن آشنا هستند.
Image
مسعود شهیدی
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 2000 تومان

داد زدن به اندازه کتک زدن اثرات مخربی روی رفتار بچه ها دارد.مواردی که مطلقا درتربیت ممنوع است: دادزدن،تهدید، توهین، تمسخر،تنبیه بدنی
Image
سید ابوالفضل بابائی
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 1000 تومان

وقتی روی کودک برچسبی منفی یا مثبت گذاشته شود.کودک یک تصویر ذهنی از خودش بر اساس آن خصلت می سازد.
Image
حمید صادقی
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 1200 تومان

کودكان تحت تاثیر پدرانی هستند كه از نظر عاطفی حضور دارند و در ناراحتی‌ها و نگرانی‌ها می‌توانند فرزندانشان را آرام کنند.
Image
سید احمد شریعتمداری
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 1000 تومان

محبت مانند آبی است که به گیاه می رسد، اگر نباشد، گیاه می خشکد و اگر بیش از حد شود، ریشه گیاه می گندد و خراب می شود